The CMM Institute, i kontinuerlig samarbeid med hele mennesker, igangsatte et pilotprosjekt ved en skole i Oracle, Arizona.

Case studien fra Mount Vista School, Oracle, Arizona

Datainnsamlingen ble gjort av Kim Pearce (professor i kommunikasjon, president av The CMM Institute). Skolen har barn med ulik sosioøkonomisk bakgrunn, og to klasser på hvert alderstrinn. Bare en klasse på hvert trinn brukte CosmoKidz.

 

 • Utvalg: en skoleforberedende barnehageklasse, en 1. klasse og en 2. klasse (Fem, seks og sjuåringer).
 • Brukt systematisk av klasselederne i perioden januar 2014 til juni 2014.
 • Undersøkte 3 hovedspørsmål: 1) I hvilken grad er barn mellom fem og sju år i stand til å føre meningsfylte samtaler rundt temaene i CosmoKidz? 2) I hvilken grad vil bruken av CosmoKidz gjennom et skoleår påvirke hvordan barna evner å kommunisere, samhandle og ta gode valg enkeltvis og sammen? 3) I hvilken grad vil bruken av CosmoKidz gjennom et skoleår påvirke disse tingene også ut over det som foregår i klasserommet?
 • Metodene for datainnsamling: Intervjuer, spørreskjema, og observasjoner i klasserommet

Hva vi fant:

Lærerne på alle trinn opplevde positiv utvikling hos barna. I tillegg opplevde de selv CosmoKidz som et meningsfylt og positivt verktøy for å snakke om vanskelige ting. De fant alltid et kort som illustrerte en eller annen situasjon som oppsto i klasserommet eller i skolegården. Allerede etter to måneder opplevde de at barna regulerte egen oppførsel på en annen måte; mindre «hersete» og mer omsorgsfullt og inkluderende. Barna opptrådte etter hvert mer aksepterende av hverandres forskjelligheter. Lærerne observerte at det var lettere for barna å korrigere seg selv og be om unnskyldning.

Katarina, som hadde ansvar for fem-åringene, kom med følgende utsagn etter bare tre ukers bruk:

“We still have a few kids that have a hard time lining up quietly so this week we are working on the activity card that talks about one kid making bad choices and

others paying for it. This week’s activities are really impacting one of my top five kiddos that I am monitoring. We talked about how the Cosmo kid that was making good choices feels sad when he gets into trouble because of the other kid’s bad choices. The main child that I was focusing on this week looked up at me and said I’m not going to do this anymore it makes my friends sad.

What I’m liking is the ability to use a spiral approach with the Cosmo activities. I am moving forward but still reminding the kids regularly of the past activities.

We are reading the cards, acting out with the puppets and demonstrating these skills within our normal environment.”

Lærerne på hvert trinn hadde som oppgave å velge ut fem barn med spesielt utfordrende oppførsel, og følge deres utvikling gjennom semesteret. Hvert barn valgte seg ett av utsagnene fra SOAR for å trene spesielt på dette. Alle fem barna hadde store forbedringer i sin oppførsel. For eksempel: Ett av dem trente på å “bruke sansene, og respektere alle”. Han pleide å stjele fra de andre barna og læreren. De siste to månedene av semesteret stjal han ikke i det hele tatt. Han hadde forstått hva det at han stjal gjorde med de andre barna.

Barna opplevde selv at de hadde lært å bry seg mer om andre gjennom bruken av CosmoKidz. Her er noen av utsagnene deres etter endt semester:

 • I learned to share and be polite –Ethan
 • To be a better person and to be nice to people when they’re hurt and help them up and take them to the nurse –Kalyn
 • If someone doesn’t want to share and they should take turns, so it doesn’t become a big fight –Emma
 • It’s bad to pick on people and not to say bad words to people –Eddie
 • Not to call people bad words and don’t bully them –Dominic

Det hersker stor faglig uenighet om så små barn evner å lære seg denne type ferdigheter – og i alle fall i hvilken grad de klarer å overføre det de lærer i klasserommet/barnehagen under oppsyn av voksne, faktisk «spiller over» i andre sosiale sammenhenger. Her beskrives litt av resultatene fra spørreundersøkelsen som ble sendt til foreldrene som en del av å undersøke nettopp dette:

Foreldrene: Spørreskjemaene som ble sendt ut til foreldrene forholdt seg direkte til spørsmålene som ble stilt ved periodens oppstart.

I hvilken grad opplevde foreldrene forbedring i barnas evne til å:

Uttrykke egne tanker: 24 svarte ja, 4 nei
Uttrykke egne følelser: 24 svarte ja, 3 nei
Lytte bedre til andre: 20 svarte ja, 4 nei, 3 av og til

Ta hensyn til andre familiemedlemmers tanker og følelser: 19 svarte ja, 4 nei, 4 av og til

Foreldrene ble også oppfordret til å gi eksempler. Her er ett av dem:

«He does a lot more to help mom, dad and sister. He talks to his sister about being a bully.”

Selv om utvalget er begrenset, gir det noen indikasjoner på at barna forstår hva det dreier seg om når de bare får anledning til det, og evner å overføre disse ferdighetene til andre settinger. Studien viser også at bruken av «SOAR» fungerer etter hensikten.

Sammenligningsstudien, Oracle, USA

Det skjer mye utvikling på et semester når barn er fem, seks og sju år gamle. Hvordan vet man at utviklingen som er beskrevet, har med CosmoKidz å gjøre?

For å undersøke hvorvidt arbeidet med CosmoKidz hadde gjort en forskjell, ble det foretatt fokusgruppe intervjuer som ble tatt opp på video, for deretter å bli analysert. Hver gruppe besto av seks barn. Utvalget var en gruppe barn fra hver av CosmoKidz klassene, og en gruppe barn fra hver av parallell klassene, i alt seks grupper. Intervjuene ble utført av Kim Pearce. Gruppene ble intervjuet rundt temaet «Erting». Her ble hånddukkene brukt for å illustrere situasjonen. Barna måtte forholde seg til fire forskjellige utsagn i forhold til et erte-scenario, hvor de skulle velge ett av utsagnene, og begrunne valget.

Intervjuene viste to tydelige forskjeller i forhold til hvem som hadde brukt CosmoKidz gjennom semesteret, og hvem som ikke hadde det.

 1. CosmoKidz-barna viste i sine valg og sin respons større empati for barnet som ble ertet enn barna som ikke hadde hatt CosmoKidz. De valgte utsagn som handlet om at de forsto den som ble ertet sine følelser, heller enn av redsel for selv å bli straffet.
 2. CosmoKidz-barna viste større respekt for den voksne så vel som for hverandre i samspillet. Det dannet seg et mye mer positivt miljø, med færre avbrytelser og bedre konsentrasjon i gruppene som hadde brukt CosmoKidz.

 

Den uformelle studien foregikk i Fitchburg, Massachusetts (USA) på skoler i en belastet del av byen. 35% lever under fattigdomsgrensen, 40% av befolkning har latino bakgrunn. Også her rapporteres gode erfaringer med det systematiske arbeidet gjennom semesteret. Her ble brukt en litt annen tilnærming enn i Oracle.

Hver uke ble to temaer fra CosmoKidz introdusert. Situasjonene ble gjort om til rollespill, hvorpå barna diskuterte hva de kunne gjøre annerledes for å få et annet resultat. Deretter ble situasjonen spilt om igjen, denne gangen med de foreslåtte endringene. Lærerne forteller at ungene elsket disse rollespillene. Både barn og voksne hadde det gøy mens de lærte.

Hver uke sang og danset de til sangen «SOAR», samtidig som de gjorde egne bevegelser som de hadde laget sammen. Barna forsterket læringen gjennom kroppslig aktivitet.

Også SOAR t-skjortene ble brukt jevnlig. Barna og de voksne ble enige om en dag hvor alle skulle ha på seg t-skortene. Dette førte til at andre, større barn, så vel som lærerne i skolegården, lurte på hva «SOAR» sto for. Barna delte med glede betydningen av SOAR og hva de holdt på med. I barnehagen brukte de plakaten «SOAR» aktivt, først med å lære barna betydningen, deretter bruke et signal til plakaten for å minne barna på hva de jobbet med dersom det oppsto vanskeligheter.

Ett av kortene som virkelig skapte ringer i vann, var «Holde naturen ren». Dette kortet hjelper barna til å reflektere rundt hva som skjer når du bare slenger fra deg søpla uten å bruke søppelbøtta, og ber dem komme med forslag til hva som kan være lurt og hvorfor. For å sitere en av lærerne: «Barna koblet dette til hva som skjedde i kantina på skolen. Plutselig, før de forlot rommet, plukket de opp søpla etter seg slik at de som kom, fant det pent og hyggelig. Andre hjalp venner med å rydde i stedet for bare å løpe til leken. Og to representanter for klassen skrev et brev til fjerde klasse som brukte bordet før oss, og ba dem samarbeide om å sørge for at bordet var ryddig til vi kom. Det var en flott opplevelse. Og det virket!»

Lærerne oppsummerte sine erfaringer med CosmoKidz på denne måten:

«Det viktigste for oss har vært å oppleve hvordan barna blir oppmerksomme på hvordan deres egen oppførsel påvirker andre. Vi har alle våre historier. Historier om oss selv som vi forteller til andre – og noen vi holder skjult. CosmoKidz har hjulpet elevene våre til å øve på å uttrykke tanker og følelser, noe som har økt evnen til å handle mer fleksibelt og i bedre samspill med sine medelever.»