Høsten 2014 og våren 2015 fortsatte vi studien i Oracle. Denne gangen med alle barna i aktuell aldersgruppe; 3 klasser på hvert trinn. Pearce møtte med lærerne flere ganger i løpet av skoleåret. Hun observerte to av dem i klasseromssituasjon. Både elever, lærere og foreldre besvarte spørreskjema. I tillegg foretok hun scenario-refleksjoner med alle klassene, en gang om høsten, en gang rett over nyttår, og en gang til sommerferien. Disse ble filmet, og siden analysert og sett i forhold til hverandre. Les mer:

I tillegg til spørsmålene fra pilotstudien, undret vi på hvorvidt og i hvilken grad barna viste integrerte CosmoKidz ferdigheter i sine refleksjoner og vurderinger rundt konkrete situasjoner andre enn lærte CosmoKidz temaer. Vi ønsket også å vite mer om hvordan emosjonelle og relasjonelle ferdigheter eventuelt utvikles i løpet av et skoleår når CosmoKidz blir brukt på en systematisk og gjennomført måte.

Hva vi fant:

Barna som allerede hadde brukt CosmoKidz i førskolen svarte med større bevissthet om hva som skapes i relasjoner enn klassekameratene som ikke hadde brukt CosmoKidz året før. Denne forskjellen var i stor grad utjevnet over nyttår.

Det viste seg at lærerne hadde brukt CosmoKidz med ulik frekvens, og på ulike måter. Dette gjenspeilte seg i barnas refleksjoner, vurderinger og evne til å overføre lærdommen til andre situasjoner enn CosmoKidz scenariene. For eksempel: En førsteklasse hadde hatt litt CosmoKidz stoff hver dag. I tillegg til å ta en daglig «10-minutter» hvor de satt ned og gjorde CosmoKidz, brukte læreren konkrete, relevante hendelser i klasserom og skolegård som utgangspunkt for å trekke fram CosmoKidz, og reflektere rundt hva som hadde skjedd. Disse barna viste betydelig mer avanserte refleksjoner og relasjonelle handlingsvalg i overføringssituasjoner enn en andreklasse hvor læreren bare hadde brukt CosmoKidz en gang annenhver uke. Observasjonen bekreftes gjennom tilbakemeldinger fra foreldrene.

Foreldrenes rolle er av stor betydning – større enn vi antok. Barn som observerte foreldre handle i strid med hva de lærte gjennom CosmoKidz, hadde vanskeligere for å tilegne seg ferdighetene enn barn med foreldre som selv hadde et mer reflektert forhold til egen oppførsel. Både i forhold til seg selv og barna.

Lærerne forteller at de selv har blitt mer oppmerksomme på egen oppførsel. De er mer bevisste hva de skaper gjennom egne handlingsvalg. De anerkjenner at å lære relasjonelle ferdigheter og bevissthet om at egne handlinger er skapende i våre sosiale verdener tar tid så vel som systematisk arbeid. Likeledes at å anerkjenne en følelse er ikke det samme som å reagere på den.

  • Korte, daglige CosmoKidz sekvenser, aller helst direkte relatert til barnas opplevelser i klasserom og skolegård gir klart best resultater. Dette kan skje som en del av den «vanlige» undervisningen.
  • Foreldrene trenger å inkluderes og involveres i CosmoKidz arbeidet i langt større grad enn de har vært til nå. Det er ikke nok bare å sende med barna et aktivitetskort som hjemmelekse, med beskjed om å snakke med/gjøre oppgaven sammen med foreldrene. Foreldrene trenger direkte tilbakemeldinger vedrørende hvilke av SOAR-ferdighetene eget barn trenger å jobbe mer med, og hvorfor.
  • Lærerne kan legge til rette for bedre foreldresamarbeid rundt CosmoKidz – både gjennom foreldremøter, foreldresamtaler og eventuelt spesielle arrangementer. Her er det bare å bruke fantasien: Ukas’ CosmoKid, med profilering i nyhetsbrev. Barn og foreldre-kveld med CosmoKidz tema og pizza. Barn viser foreldrene hva de har lært gjennom framføring på foreldremøte. CosmoKidz stasjoner som en del av foreldremøtet, hvor foreldrene selv gjennom går scenariet i henhold til CosmoKidz forslagene. Utsendelser på e-post. Profilering av CosmoKidz i klasserom og hente-området. Profilering av CosmoKidz på hjemmeside.

Studien fortsetter skoleåret 2015-2016. Lærerne ved Mount Vista har funnet CosmoKidz så verdifullt og nyttig at de har bestemt seg for å bruke det videre også i tredje-klassene. I tillegg har de på eget initiativ startet en prosess, søkt om – og fått – midler for å se hvordan de kan tilpasse CosmoKidz også for fjerde til sjuende klasse, så vel som utvikle eget lærerkollegium.

CosmoKidz viser seg å bidra til læring og utvikling på mange nivåer, både hos barn og voksne.

Jo mer systematisk og jevnlig det er brukt, jo større effekt. CosmoKidz er testet ut i samarbeid med barn og voksne (profesjonelle, foreldre, besteforeldre / varme og engasjerte voksne) gjennom hele utviklingsprosessen, og justert i forhold til tilbakemeldingene som ble gitt. Under deler vi erfaringer fra Norge, så vel som fra en formalisert pilot casestudie, en pilot komparativ studie, og en uformell studie fra USA.