Hele mennesker ble formelt etablert 15. mars 2010, etter flere års samarbeid. Vi ønsker å være en forskjell – og bidra til verdiskaping og positive endringer i samfunnet. Involvere og engasjere mennesker. Utløse bevisste handlinger som skaper mening for den enkelte og for fellesskapet. Tenke ut av boksen. Få tak i den kreative kraften, og integrere den i hverdagens krav til handling. Åpne for mangfold og nyanser. Gi rom for å være hele mennesker.

Vi vet at samspill mellom kropp, sinn og sjel, åpner for helhet og løsninger langt utover vår egen tanke. Vi tror at helheten er større enn summen av delene.

The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” Albert Einstein

Kommunikasjonsperspektivet

For oss er alt kommunikasjon. Også det usagte, det som er mellom linjene. Vi lever i mønstre av kommunikasjon. Noen er vi bevisst på, og andre er ubevisste. På jobb eller privat, vil opplevelsen alltid være preget av vår egen personlige tolkning – og historien, kulturen og sammenhengen vi står i.

Våre prosesser handler om å skape mening – sammen. Med relevante og praktiske øvelser åpner vi for å koordinere handlinger på måter som oppleves verdifulle, både i situasjonen og i en større sammenheng. Å ha «rett» blir av mindre betydning. Vi fjerner oss fra definisjoner og åpner for sammensatte opplevelser i øyeblikket. Her ligger nøkkelen til energi, kreativitet og innovasjon.